Lietošanas noteikumi

Vispārēja vienošanās

SIA „VARIS Toys” (Latvija), reģistrācijas Nr. 44103000429, adrese: „Saime”, Rencēni, Burtnieku nov. LV-4232, Latvija, turpmāk saukta Rotaļnīca, nodrošina tīmekļa lapā www.rotalnica.lv, turpmāk saukta Mājas lapa, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atpakaļatdošanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Lietošanas noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Lietošanas noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas Rotaļnīca Mājas lapā piedāvātās pārdodamās rotaļlietas un dekoratīvos bērnistabas priekšmetus, turpmāk tekstā „Preces”,tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

1. Privātums

Rotaļnīca aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apritiun Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Rotaļnīca iegūst patērētāja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai patērētājam nodrošinātu labāko servisa līmeni. Tas ļauj sniegt patērētājam piemērotu pieeju Rotaļnīcas Precēm un pievērst uzmanību preču kategorijām, kas visvairāk interesē patērētāju. Jūsu personīgā informācija palīdz mums informēt jūs par jaunumiem piedāvāto preču klāstā, izpārdošanām un pasākumiem, par kuriem jūs varētu būt ieinteresēts. Jūsu pieprasījuma apstrādei mēs prasām sniegt patērētajam tādu informāciju kā – vārds, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis u.c. Rotaļnīca nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus.

ROTAĻNĪCA nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru jūs sniedzat tiešsaistē. ROTAĻNĪCA nepārdod un neizīrē patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.

ROTAĻNĪCAS pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa likums.

ROTAĻNĪCA veic visus iespējamos pasākumus jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Mājas lapā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama. Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

2. Mājas lapas darbības mērķis

Šo mājas lapu ir izveidojis SIA VARIS Toys un uztur to kā veikala ROTAĻNĪCA Māja lapu. Mājas lapa ir izstrādāta tā, lai tā efektīvi kalpotu kā platforma saziņai starp uzņēmumu un klientu, kā platforma dažādu kvalitatīvu, augstvērtīgu rotaļlietu tirdzniecībai tiešsaistē un arī kā informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar produkciju un uzņēmumu – veikalu Rotaļnīca.

3. Preces

ROTAĻNĪCĀ piedāvātās Preces – rotaļlietas nav pārtikas produkti un nav lietojami uzturā. ROTAĻNĪCA attiecībā uz patērētāju nepieļauj maldinošus apgalvojumus par Preces lietošanu, un ievēro visus Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2009/48/EK (2009. gada 18.jūnijs) par rotaļlietu drošumu noteikumus, nodrošinot, ka Mājas lapā tiek publicēti visi ar direktīvu 2009/48/EK (2009. gada 18. jūnijs) saistītie drošības noteikumi: drošības brīdinājuma teksti, ieteicamie lietošanas vecumi, dažādi drošības teksti.

Sniedzot Mājas lapā pieejamo produktu aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts, krāsas un tml.) ir notikušas izmaiņas, ROTAĻNĪCA nevar garantēt, ka katru brīdi Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

4. Cenas

Mājas lapā www.rotalnica.lv visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Visas cenas Mājas lapā ir norādītas ar PVN nodokli 21 % apmērā. Atkarībā no piegādes adreses jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā.

5. Piegādes kārtība

Visas mūsu piegādes tiek veiktas droši un ātri, ko apstiprina mūsu iepriekšējā darbības pieredze. Informācijai par pasūtījumu izpildes un piegādes kārtību un papildu piegādes izmaksām, mēs aicinām jūs iepazīties ar mūsu produktu Piegādes noteikumiem.

6. Preču atgriešanas noteikumi

Katrs jautājums saistībā ar klienta veiktu un tam piegādātu pasūtījumu atpakaļatdošanu tiek izskatīts atsevišķi saskaņā ar vienkāršotu procedūru. Informācijai par klienta iespējām saistībā ar produktu atpakaļatdošanu un informācijas saņemšanai par līguma izbeigšanu un attiecīgajiem nosacījumiem, mēs aicinām Jūs iepazīties ar mūsu Atteikuma tiesībām.

7. Intelektuālais īpašums

Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ir ROTAĻNĪCAS īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

8. Lietotāja pienākumi

Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi un nosacījumi un Mājas lapā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Jums vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu un paražām. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājas lapā, tajā atrodamajā Saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Mājas lapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt ROTAĻNĪCAI.

9. Atbildības ierobežošana

Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem Rotaļnīca nekādā ziņā nav atbildīga (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies, jums lietojot šo Mājas lapu.

Rotaļnīca nav atbildīga par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūtu peļņu), kas saistīti ar Mājas lapu vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot Mājas lapu) no jūsu puses, neatkarīgi no darbību veida, pēc līguma, delikta (ieskaitot nolaidību) vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja mēs esam tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

SIA „VARIS Toys” nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

10. Strīdu izšķiršanas kārtība

Ja saistībā ar šo Mājas lapu rodas strīds, visas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas likumi tādā apmērā, it kā šie Noteikumi un nosacījumi būtu Latvijā pilnībā noslēgts un pilnībā pildīts līgums.

Strīdus, kas radušies sakarā ar šī distances līguma izpildi, Puses regulē pārrunu ceļā. Ja strīdu nevar noregulēt pārrunu ceļā, tas tiek nodots izskatīšanai Baltijas Reģionālā Šķīrējtiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un šīs šķīrējtiesas reglamentu, latviešu valodā, rakstveida procesā uz iesniegto dokumentu pamata, viena šķīrējtiesneša sastāvā pēc Rotaļnīcas izvēles, vai pēc pušu vienošānās LR tiesā pēc piekritības tiesā.

11. Piekrišana saņemt paziņojumus

Pieņemot šos Noteikumus un nosacījumus, jūs piekrītat no mums saņemt paziņojumus, informatīvus materiālus, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas (kopā saukti „Paziņojumi”) pa e-pastu vai parasto pastu.

12. Vispārīgi noteikumi

Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu starp jums un Rotaļnīcu noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Mājas lapas un tās satura lietošanu no jūsu puses.

Rotaļnīcai ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot Mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām. Rotaļnīca patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Mājas lapu jebkādā veidā.